Zajímavá literatura

 

Zde bych Vás chtěl seznámit s knihami, vztahující se k opevnění, čs. armádě...
Jsou to knihy, které právě vycházejí a jsou případně už i v mé knihovně a nebo knihy, o kterých vím, že se připravují k vydání.
Postupně budu přidávat ( možná :o) ) starší knihy, které vlastním

 

Připravuje se k vydání

 

 

Vydané knihy

 

Jaroslav Beneš, Jan Lakosil, Martin Nič, Jan Škoda - Zvláštní zařízení na komuni-kacích z let 1936 - 1938

Vydání: počátek listopadu 2009
Vydavatel:
FortPrint
Cena: 140 Kč

Kniha se zabývá historií tzv. zvláštních zařízení sloužících k znemožnění dopravy na komunikacích. Pod tímto nezvyklým názvem se skrývají stavby, které měly na komunikacích v pohraničí omezit nebo zcela znemožnit provoz. Šlo většinou o přehrazení silnic a cest závorami, trvalé uzavření komunikací stálými překážkami a přípravnými pracemi pro možnost jejich zničení.Tak, jak se naše republika ve 30. letech minulého století připravovala k obraně a k boji o přežití, uvědomovali si čelní představitelé armády, že je nutné zabezpečit státní hranice proti nečekanému rychlému útoku nepřítele přes státní hranici. Jedním z opatření se proto stala právě výstavba zvláštních zařízení na komunikacích.
Kniha se zabývá přípravou, plánováním a vlastní výstavbou zvláštních zařízení. Detailně popisuje technické provedení závor a dalších překážek a jejich vývoj. V neposlední řadě se v knize dočteme o osudech zvláštních zařízení v období okupace a také po roce 1945. Samostatná kapitola je pak věnována stálým zařízením k ničení. V příloze je uveden seznam zvláštních zařízení z celé republiky. Tento seznam bohužel ale není kompletní, především podklady z východních oblastí republiky se nepodařilo v archivech dohledat.
Kniha obsahuje téměř 230 plánků a dobových fotografií, často naprosto unikátních ze zahraničních archivů.
Informace uvedené v této publikaci, ať se jedná o výsledky bádání v archivech či závěry z terénních průzkumů, byly shromažďovány mnoho let a předkládaná práce odráží současný stupeň poznání problematiky výstavby zvláštních zařízení na komunikacích. I když chce kniha podat ucelený pohled na výstavbu a další osudy zvláštních zařízení, jistě je i do budoucnosti dostatek prostoru pro bádání o této problematice. U nás totiž doposud neexistuje žádná publikace, která by předkládanou tematiku podrobněji zpracovávala. Z tohoto hlediska je možné považovat předkládanou práci za průkopnickou.

Cca 230 stran textu plus 230 fotografií a plánků.

 
 

Vladimír Hrubý - Hraničářský prapor 2 "Rota nazdar"

Vydání: duben  2008
Vydavatelství:
FortPrint
Cena u vydavatele 150 Kč.
Rozsah cca 230 stran a přes 160 fotografií, většinou nepublikovaných a často unikátních.

Několik řádků autora z úvodu knihy:
V současnosti se v našich knižních obchodech mohou čtenáři často setkat s knihami, které popisují historii různých zahraničních vojenských jednotek v době mezi oběma světovými válkami, ale zejména pak v době druhé světové války. O jednotkách naší předválečné armády však zatím takovýchto specializovaných monografií vyšlo poskrovnu.
Kniha, kterou máte právě před sebou, je pokusem o zpracování osudů jedné z „běžných“ pěších jednotek prvorepublikové československé armády, Hraničářského praporu 2 „Roty Nazdar“. A to zejména v období roku 1938, kdy se psala nejslavnější a zároveň nejsmutnější kapitola historie tohoto praporu.
Nejdříve se seznámíme s kořeny jednotky, které sahají k polním myslivcům rakouské, ale zejména vznikající československé armády, a budeme sledovat první bojové nasazení příslušníků praporu při obraně hranic roku 1919 na východě rodící se republiky.
Ve zkratce pak poznáme vývoj praporu v období 20. a první poloviny 30. let po stránce dislokační, z hlediska jeho složení i po stránce výcvikové.
Podrobněji se podíváme na období let 1935 až 1937, tedy na období, kdy prapor prodělával společně s celou armádou modernizaci a kdy prožíval poslední období plnohodnotného „mírového“ výcviku.
Kniha nám přiblíží především průběh nasazení Hraničářského praporu 2 „RN“ při očekávané obraně hranic republiky v roce 1938. Deníkovou formou se na stránkách knihy nejprve seznámíme s obdobím „ostrahy“ hranic v květnu a červnu.
Nejdetailněji se tato kniha zabývá popisem působení Hraničářského praporu 2 „RN“ v době všeobecné mobilizace a branné pohotovosti státu v období od září do listopadu 1938. V druhé půli měsíce září, zejména po vyhlášení všeobecné mobilizace dne 23. září, nám kniha umožní den po dni sledovat dramatický vývoj událostí v takzvaném plukovním úseku „Bedřichov“ – později nazývaném úsek „Krkonoše“. Seznámíme se též s působením dalších československých jednotek, které byly plukovníkovi pěchoty J. A. Vorlíčkovi, veliteli rozsáhlého obranného úseku v centrálních Krkonoších, na přelomu září a října 1938 podřízeny.
V knize můžeme sledovat překotný vývoj situace během září 1938 a neustálou snahu československého velení o zdokonalování válečné sestavy československých jednotek v centrálních Krkonoších. Od chvíle, kdy vypuklo nacistickým Německem zrežírované povstání stoupenců SdP v pohraničí, přes vzepětí po vyhlášení „ostrahy“ hranic a zejména všeobecné mobilizace, až do mnichovského zklamání a vynuceného ústupu z hlavního obranného postavení na hřebenech Krkonoš dne 8. října 1938.
Při následném popisu ústupu způsobeného přijetím nechvalně známé dohody čtyř velmocí v Mnichově se již kniha věnuje převážně opět pouze samotnému Hraničářskému praporu 2 „RN“, který tvořil jádro sil určených v září 1938 k obraně centrální části Krkonoš.
Poznatky publikované v již vydaných dílech, která se zabývala danou oblastí v inkriminované době, byly v této knize doplněny o další informace zejména z fondů Vojenského ústředního archivu a Národního archivu v Praze. Tyto informace nám mohou pomoci prostřednictvím Hraničářského praporu 2 „RN“ lépe poznat naši prvorepublikovou armádu. Především ale čtenáři umožní učinit si přesnější představu o vojenské situaci republiky ve sledované oblasti Čech v kritické době přelomu září a října 1938, a to zejména z hlediska struktury velení, nasazených jednotek a možností protitankové obrany (dobově „obrany proti útočné vozbě“).
Kniha se však také snaží přiblížit nám samotné československé vojáky. Pokouší se ukázat nejen poctivou práci většiny z nich během přípravy obrany demokratické republiky i odhodlání, s nímž očekávali vypuknutí válečného konfliktu, ale nezastírá také prohřešky některých z nich proti vojenské kázni, ba i zákonům republiky.
 

 
Jaroslav Beneš - Stráž obrany státu 1936-1938

Vydal:
FortPrint

Kniha připomíná historii sboru stráže obrany státu. Historii sice krátkou, ale zato velmi zajímavou a poučnou. Kniha má za cíl osvětlit vznik a utváření stráže obrany státu, její vnitřní strukturu, fungování a vývoj, ale i její likvidaci. Kniha se v neposlední řadě zabývá i bojovým nasazením stráže v letech 1938 a 1939. Oficiálně začala druhá světová válka až 1. září 1939, kdy Německo, se svým slovenským spojencem, napadli Polsko.  Ale již v roce 1938 bránili naši otcové a dědové se zbraní v ruce naši vlast.  Statečně bojovali v řadách stráže za Československou republiku. 
Stráž obrany státu byla tvořena především příslušníky tehdejších bezpečnostních sborů – četnictva, finanční stráže a policie s podporou vojenských posil. Hlavní úkol stráže obrany státu spočíval, v případě náhlého a nenadálého vpádu nepřítele, v uzavření státní hranice a umožnění nástupu armády.
Uplynulo již mnoho desítek let od zřízení jednotek stráže obrany státu a od jejího bojového vystoupení na hranicích republiky. Pamětníků valem ubývá, ale archivní prameny i dobové fotografie podávají i po tak dlouhém čase svědectví o oné pohnuté době, o době odhodlání i o době zrady.
Kniha byla napsána především na základě podrobného studia archivních dokumentů a zaměřuje se na organizaci a vývoj SOS. Vzpomínky pamětníků a popis bojového nasazení stráže je minimalizován. Tím se kniha liší od většiny dosavadních prací o SOS.
I když kniha podle svého názvu se zaměřuje na léta 1936-39, v knize je stručně popsán vývoj stráže obrany státu ve Slovenském válečném státě a diskuse o znovuobnovení stráže v Československu po roce 1945.

Obsah knihy najdete zde

Cena knihy u vydavatele 250 Kč
 
 

Radan Lášek - Jednotka určení SOS - díl druhý

Vydal: Codyprint, 2007

Ve druhé části třídílné publikace „Jednotka určení SOS“ jsou shromážděny vzpomínky a hlášení přibližující události u praporů Stráže obrany státu na jižní Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Dosud nepublikovaná svědectví devadesáti bývalých příslušníků SOS popisují formování a výcvik jednotek i nesčetná bojová střetnutí v pozdější nevyhlášené pohraniční válce, kterou proti Československu vedly od září 1938 do března 1939 postupně Německo, Polsko a Maďarsko. Zejména služba příslušníků SOS na Slovensku u nás nebyla nikdy v tomto rozsahu zveřejněna. Text doprovází přes 170 dobových snímků, dokumentů a mapek. Rozsah publikace je 279 stran.
Doporučená prodejní cena 220 Kč
Knihu je možné si objednat přímo u vydavatele
 

 

Jan Juřena, Jakub Mikolášek, Tomáš Pilvousek -  Broumovsko a Trutnovsko–Obrana republiky v druhé polovině třicátých let v severovýchodních Čechách

Publikace komplexně zachycuje problematiku obrany Trutnovska a Broumovska, přičemž hlavní důraz je kladen na československé opevnění, kterému je věnována zhruba polovina celkového rozsahu. Kniha dále dokumentuje ozbrojené složky v oblasti, objekty zvláštního zařízení, plán ničení a události, zejména pak národnostní ozbrojené konflikty, které se v roce 1938 v dané lokalitě udály. Text je doplněn velkým množstvím dosud neotištěných dobových fotografií a především 20 barevnými mapovými přílohami, které dokumentují region v současné podobě i stavu v roce 1938. V přehledné tabulkové podobě je ucelený seznam objektů lehkého opevnění vz. 36 i vz. 37 a opevnění těžkého Zbečníkem počínaje a Krkonošemi konče.


Rozsah: 288 stran A5, cca 200 fotografií, výkresů a map (50 barevných)
Vydání: srpen 2006
Prodejní cena: 180 Kč
Nakladatelství: FortPrint
Kontakt (možno i objednávat): mikolasek@seznam.cz

 

 

Radan Lášek - Jednotka určení SOS - díl první

Vydal:
Codyprint, 2006

Dvousvazková publikace je věnována problematice bezpečnostní složky zformované v ČSR v předvečer druhé světové války. Prapory Stráže obrany státu měly zamezit nenadálému vpádu nepřítele do Československa a svou krátkodobou, ale úpornou obranou měly umožnit mobilizaci a nástup čsl. armády.
V prvním svazku publikace najdeme přes 200 dobových fotografií dokumentující tehdejší události a množství archivních údajů o formování, výzbroji a výcviku jednotek. Podstatnou část knížky tvoří vzpomínky několika desítek příslušníků SOS zařazených v prvních 13 praporech na území Čech. Rozsah publikace je 303 stran.
Velmi zajímavá kniha s mnoha informacemi k SOS, už se těším na 2. díl
Knihu je možné objednat přímo u vydavatele

 
 

Jaroslav Beneš, Jindřich Marek - Šluknovská zrada

Vydal:
FortPrint, 2006

Jedná se o knížku vzpomínek bývalých příslušníků finanční stráže z inspektorátu Šluknov na rok 1938 a na službu v SOS. Vzpomínky SOSáků doplňují archivní dokumenty. Knížka obsahuje několik desítek dobových, převážně nepublikovaných fotografií.
Cca 60 stran textu plus 44 fotografií (celkem přes 80 stran)

Knihu si je možné objednat:
jaroslav.benes@dragon.cz


 

 
Jiří Novák - Těžké opevnění Odra-Krkonoše 

Vydal
: Jiří Novák-vydavatelství a nakladatelství, březen 2006


Formát: A5 (vazba lepená).
Rozsah: 200 stran na kvalitním křídovém papíru.
Výše uvedený knižní titul se na žádost čtenářů částečně vrací k publikaci „Těžké opevnění, Odra – Krkonoše / 1. díl, která byla vydána v roce 1999. Vzhledem k tomu, že od doby vydání 1. dílu uplynulo téměř 7 let a vědomosti na téma opevnění postoupily na mnohem vyšší úroveň, z původního mustru se v nové knize objevuje pouze kolekce 22 kvalitních barevných map se zákresem všech postavených a nepostavených těžkých objektů (počínaje srubem MO – S 1 a konče objekty Krk – L – S I a II). Text a tabulky jsou kompletně přepracovány. Dobové fotografie jsou v publikaci úplně nové. Snímků je přes 200 kusů (z větší části knižně dosud nepublikovaných). Jako třešnička na dortu je zde například čtveřice dobovek zničeného izolovaného pěchotního srubu K – S 3, která o osudu tohoto objektu mnohé prozradí. V knize se objevují úplně nové snímky těžkých objektů MO – S 4, 33, 37, OP – S 17, 18, 19, 22, ST.M. – S 30, 33, 50, K – S 9, 14, 16 ...... Zkrátka nepřijdou ani příznivci tvrzí Smolkov, Hůrka, Adam, Hanička, Skutina a Dobrošov.

Kontakt:
Jiří Novák, Okružní 699,  561 64 Jablonné nad Orlicí
tel. 465642940  mob. 605441641
novak699@tiscali.cz
 
 
Kniha, na které se podílím 39ks! fotografií kabelových objektů a lehkého opevnění je na světě!!!

Martin Ráboň, Oldřich Gregar, Bohuslav Kachlík a kolektiv
- Val na obranu republiky - čs. opevnění z let 1935-1938 na Králicku

Vydal:
Nakladatelství a vydavatelství Spolek přátel čs. opevnění Brno, s. r. o.

Kniha dává zájemcům o vojenskou  historii  do ruky v kostce zpracovanou celou základní historii čs. opevnění. Další, značně detailní informace pak mezinárodní autorský kolektiv zaměřuje na  konkrétní  prostor  Králicka (východní část Pardubického kraje), které představovalo v r. 1938 nejsilnější opevněnou hranici Československa a jeden z nejsilněji opevněných prostorů tehdejší Evropy.
Kniha je určena široké laické veřejnosti. Její předností je velmi rozsáhlá výkresová a obrázková příloha (více než 100 stran), velké množství fotografií, často zcela neznámých a dosud nepublikovaných (více než 100 stran).
Obsahuje také dosud nezpracovaná, nebo jen okrajově zmiňovaná témata (vývoj opevňovacích plánů na Králicku, vyvlastňování a výkup pozemků pro stavbu opevnění, postup stavby opevnění, pevnostní silnice, pevnostní kabelová telefonní síť, zkoušky pevností za okupace, zkoušky německé tajné zbraně na objektech opevnění na Králicku, likvidace opevnění za okupace a v 50. letech minulého století, poválečné využití opevnění...). V přílohách jsou mimo jiné k dispozici tabulkové přehledy se základními údaji o všech 247 na Králicku postavených pevnostních objektech a také údaje o stavebních firmách, které opevnění na Králicku budovaly.
Kniha se tiskne na kvalitním matném křídovém papíru a má pevnou vazbu. Její celkový rozsah je 528 stran formátu A5. Obsahuje více než 480 fotografií, většina z nich je dobových; 117 (!) stran kreseb a plánů, řada z nich jsou obrázky 3D; 6 stran mapových schémat a map; dále 9 přetištěných historických dokumentů.

Vydavatel:
Nakladatelství a vydavatelství Spolek přátel čs. opevnění Brno, s. r. o.
Glinkova 9, Brno - Kohoutovice, 623 00, tel./fax: 547 382 821
e-mail: spolek-pratel-cs@chello.cz
V prodeji:
Muzeum čs. opevnění - dělostřelecká tvrz Bouda
Vojenské muzeum Králíky
U všech dobrých knihkupců
Distribuci také zajišťuje a objednávky jednotlivců přijímá:
Muzeum čs. opevnění - dělostřelecká tvrz Bouda, Pošta Těchonín, 561 66
tel.: 777 647 114
Internetová prodejna:
www.armyfort.com sekce obchod
 

 

Emil Trojan - Betonová hranice IV

Vydal
: Oftis


Autor pokračuje již čtvrtým vydáním Betonové hranice. Jako v předchozích je i tato plná zajímavých dobových fotografií objektů čs. opevnění. Dále zde jsou fotografie zachycující zkoušky německého dělostřelectva na našem opevnění. Některé fotografie se již ve starších dílech Betonové hranice objevily. Dále zde několik fotografií i ze současné doby. Myslím si, že by autorovi prospělo změnit vydavatele, jelikož některé z dobových fotografií jsem v jiných publikacích viděl v daleko lepší kvalitě. V dnešní době digitální techniky by neměl být pro vydavatele problém fotografie upravit. Přesto by tato kniha neměla chybět v žádné knihovně člověka, kterému aspoň něco říká čs. opevnění.

Knihu lze objednat například u vydavatele v internetovém obchodě
 

 
 

Jaroslav Beneš - Finanční stráž čs. 1918-1938

Vydal
: FortPrint, září 2005

Autor v knize seznamuje s historii vzniku a vytváření tohoto ozbrojeného sboru v období první republiky, včetně informací o stejnokrojích, hodnostech, organizačním uspořádání a dalších technických detailech.Kniha také obsahuje zhruba dvě stovky povětšině dobových fotografií

Kontakt:
jaroslav.benes@dragon.cz

 
 
Jiří Novák - Podzemní pevnost nad městem Králíky

Vydal
: Jiří Novák-vydavatelství a nakladatelství, srpen 2005

Díky novým poznatkům se autor vrací k dělostřelecké tvr Hůrka.  V  knize  je  k  vidění  kompletní  výkresová dokumentace stavu tvrze k roku  1938,  dobové  fotografie tvrzových  objektů,  ale i  širšího  okolí  tvrze,  které  ještě nebyly publikovány. Jsou zde samozřejmě fotografie i sou-časného stavu podzemních prostor tvrze.

Kontakt:
Jiří Novák, Okružní 699,  561 64 Jablonné nad Orlicí
tel. 465642940  mob. 605441641
novak699@tiscali.cz

 

<<nahoru